Mekanika Tanah 2 : - / Hary Christady Hardiyatmo text Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019 ind hlm. 170 Tanah URN:ISBN:978-602-386-312-9