na INLIS000000000001115 20221212084809 0010-1222000070 ta 221212 g 0 ind 978-602-386-312-9 624.1 624.1 HAR m Hary Christady Hardiyatmo Mekanika Tanah 2 : - / Hary Christady Hardiyatmo 1, cet.ke-1 Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019 xiv, 170 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Tanah hlm. 170 2022001633 2022001634 2022001635 2022001635 2022001633 2022001634