na INLIS000000000001146 20221215014152 0010-1222000101 ta 221215 g 0 ind 978-623-97262-5-6 813 813 TER s Tere Liye Sagaras : - / Tere Liye 1, cet.ke-1 Jakarta : Sabak Grip Nusantara, 2021 iv, 384 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Novel hlm. 384 2022001676 2022001674 2022001675