Mekanika Tanah 1 Edisi Ke Tujuh : - / Hary Christady Hardiyatmo text Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019 ind hlm. 476 Tanah URN:ISBN:978-602-386-227-6