na INLIS000000000001147 20221215104043 0010-1222000102 ta 221215 g 0 ind 978-602-386-227-6 624.1 624.1 HAR m Hary Christady Hardiyatmo Mekanika Tanah 1 Edisi Ke Tujuh : - / Hary Christady Hardiyatmo 1, cet.ke-1 Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019 xiv, 476 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Tanah hlm. 476 2022001651 2022001652 2022001653 2022001653 2022001651 2022001652