na INLIS000000000001177 20221219012849 0010-1222000132 ta 221219 g 0 ind 978-979-421-847-1 174 174 ROS e Rosady Ruslan Etika Kehumasan : Konsepsi & Aplikasi / Rosady Ruslan 1, cet.ke-1 Jakarta : Rajawali Pers, 2019 xvi, 144 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Umum hlm. 144 2022001766 2022001767 2022001768 2022001768 2022001766 2022001767