na INLIS000000000001214 20221227084914 0010-1222000169 ta 221227 g 0 ind 978-979-3784-62-5 572 572 YOH b Yohanis Ngili Biokimia Dasar : edisi revisi / Yohanis Ngili 1, cet.ke-1 Bandung : Rekaya Sains, 2013 xiiv, 802 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Biokimia hlm. 802 2022001714 2022001712 2022001713 2022001713 2022001714 2022001712