na INLIS000000000000134 20211208015057 0010-1221000006 ta 211208 g f ind 978-623-7107-14-9 813 813 KAN p Kanafani Ghassan Palestine's Children : Kisah Perjuangan Hidup Anak-Anak Palestina / Ghassan Kanafani 3, Cet.ke-1 Yogyakarta : Spektrum Nusantara, 2019 xxiv, 299 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm Sastra hlm. 299 202100131 202100132