na INLIS000000000000158 20211215112641 0010-1221000030 ta 211215 g f ind 978-623-7107-13-2 813 813 HAR p Hary Setyawan Pasir Berbukit Tanda Tanya / Hary Setyawan 1, cet.ke-1 Yogyakarta : Spektrum Nusantara, 2018 vii, 73 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm Novel hlm. 73 202100169 202100170