na INLIS000000000001768 20230615090749 0010-0323000187 ta 230615 g 0 ind 979-461-425-4 634.92 634.92 POR m Porkas Sagala Mengelola Lahan Hutan yang Benar : - / Porkas Sagala 1, cet.ke-1 Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002 xiv, 120 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Hutan hlm. 120 2022002241 2022002240 2022002328