na INLIS000000000001801 20230403122324 0010-0423000021 ta 230403 g 0 ind 979-736-689-8 636 636 RAH b Rahmat Rukmana Bertenak Domba : - / Rahmat Rukmana 1, cet.ke-1 Jakarta : Aneka Ilmu, 2010 x, 106 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Domba hlm. 106 2022002320