na INLIS000000000001900 20231018092437 0010-0523000005 Ibrah Kehidupan : Sosiologi Makna Untuk Pencerahan Diri / Haedar Nashir Haedar Nashir 1, cet.ke-1 xii, 324 hlm : ilus. ; 14 x 21 cm - Yogyakarta : Gramasurya, 2012 300 300 HAE i 978-602-9417-15-9 Muhammadiyah Sosiologi hlm. 324 231018 g 0 ind 201600111 201600112