na INLIS000000000002473 20231120090543 0010-1123000048 ta 231120 g 0 ind 978-602-98951-4-8 813 813 ARI k Ariny NH Kukembalikan Cintamu / Ariny NH 1, cet.ke-1 Jakarta : Story House, - , 267 hlm : ilus. ; 14 x 20 cm Fiksi Novel hlm.267 2023002229