na INLIS000000000002634 20240116095509 0010-0124000052 ta 240116 g 1 ind 978-602-02-8611-2 813 813 MUN s Munaldus Simfoni di Tanah Dayak / Munaldus 1, cet.ke-1 Jakarta : Gramedia, 2016 xii, 273 hlm : ilus. ; 14 x 20 cm Fiksi Yuuspita Karlena Yohanes RJ hlm.273 2023002294