00626 2200217 4500001002100000005001500021035002000036007000300056008004100059020002200100082001000122084001600132100003200148245009500180250001600275260002900291300004400320505001300364600001700377990001400394INLIS00000000000051620220812023919 a0010-0822000047ta220812 g 0 ind  a978-979-709-498-0 a207.4 a207.4 PIM s0 aPimpinan Pusat Muhammadiyah1 a1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pemburuan Sosial Keagamaan :b- /cPimpinan Pusat Muhammadiyah a1, cet.ke-1 aJakarta :bKompas,c2010 aLvii, 390 hlm :bilus. ;c15 x 24 cme- ahlm. 390 4aMuhammadiyah a201300117